Linker

Rammeplanen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Lov om barnehager: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Private barnehagers landsforbund: http://www.pbl.no/ 

Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager: http://www.fubhg.no/

Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Barnehage/

Kunnskapsdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586

Folkehelse instituttet: http://www.fhi.no/

Nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: http://www.udir.no/nullmobbing/

Forebygging av mobbing: https://www.positivtbarnehagemiljo.no/

Barnehagefakta: http://barnehagefakta.no/

BUFDIR: https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/

Om mediebruk: http://www.barnevakten.no/

Covid 19 situasjoene, smittevernveilder: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/